Seminaria i konferencje

Czym jest działka Seminaria i Konferencje?

Zadaniem działki Seminaria i Konferencje jest umożliwienie studentom poznanie systemów prawnych w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej. Tematy organizowanych przez nas wydarzeń dotyczą bieżących a nawet kontrowersyjnych zagadnień z zakresu prawa polskiego bądź zagranicznego oraz tematyki około prawniczej. Uczestnikom naszych projektów stwarzamy możliwość nauki i dyskusji nad zagadnieniami, które swoim zakresem wykraczają po za ramowy plan studiów. Zwyczajowo działkę tę nazywamy esencją, a członków w niej działających esencjami.

Czym zajmuje się esencja?

Mamy możliwość organizacji projektów w ramach działalności w esencji na arenie lokalnej, jak i zarówno ogólnopolskiej. Działka Seminaria i Konferencje zajmuje się organizacją takich projektów jak:

 

 • Seminaria
 • Konferencje
 • Panele Dyskusyjne
 • Wykłady
 • Letnie Szkoły Prawa
 • Study Visits
 • Institutional Visits

 

Seminaria

Są to projekty trwające zwykle od 1 do 4 dni organizowane na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Seminaria to wydarzenia, w ramach których obrany przez nas temat, zagadnienie przedstawiany jest w formie kilku wykładów tudzież referatów, po których zazwyczaj odbywa się dyskusja.

Konferencje

Są to projekty trwające zwykle od 1 do 4 dni organizowane na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Konferencje są wydarzeniami, które w większym stopniu niż seminaria angażują uczestników poprzez warsztaty i dyskusje panelowe organizowane w ramach obrad plenarnych.

Panele Dyskusyjne:

Są to projekty z reguły krótsze i prostsze do zorganizowania. Są to wydarzenia w trakcie, których dwóch lub więcej ekspertów dyskutuje nad wybranym zagadnieniem prawnym przed publicznością. Często panele dyskusyjne organizowane są w ramach jakiegoś większego projektu np. w ramach seminariów, czy konferencji.

Wykłady

Forma projektu znana wszystkim, chociażby z realiów uczelnianych. Przedsięwzięcie polega na zaproszeniu prelegenta, eksperta w danej dziedzinie i wysłuchanie jego wypowiedzi – prelekcji. Często jest to po prostu ma to formę spotkania z kimś. Mogą być traktowane jako pojedyncze projekty, lub uzupełnienie jakiegoś większego

Szkoły Prawa

Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie w śród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego projektu to tydzień. Zwykle trwają jednak dwa tygodnie i są projektami o zasięgu międzynarodowym. Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach które pozwalają w pełni zgłębić obrane przez nas zagadnienie.

Study Visit

Są to wymiany pomiędzy grupami lokalnymi ELSA International. Wymiany mogą być jednostronne, dwustronne i wielostronne. Celem wizyt studyjnych jest tak samo jak wypadku letnich szkół prawa kształtowanie w śród młodych ludzi światopoglądu otwartego na współpracę międzynarodową oraz otwarcie na różnorodność kulturową.

Institutional Visit

Traktowane jako swoisty rodzaj wymian studyjnych. Wymiany instytucjonalne, które polegają na odwiedzeniu zagranicznych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Ma na celu zgłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania instytucji i urzędów, o których wiedzę czerpiemy jedynie z telewizji.

Co daje działanie w działce Seminaria I Konferencje?

Członkowie sekcji S&C nabywają umiejętności z zakresu organizowania dużych przedsięwzięć, promocji projektów, delegowania zadań  czy negocjacji. Zdobyte umiejętności i doświadczenie pomagają przyszłym prawnikom w ich dalszej ścieżce zawodowej. Ponadto organizacja projektów stwarza okazje do poznania wielu ekspertów z różnych dziedzin, osób szanowanych w środowisku prawniczym. Mamy możliwość również poznać mega ludzi działających w ELSA w innych krajach.

Co do tej pory zrobiła S&C?

 

 • Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych – III edycje
 • Nieznajomość Prawa Szkodzi
 • Młodzieżowe Spotkania z Prawem
 • Konferencja „Paragrafy w Medycynie – Prawa pacjenta na co dzień”
 • Study Visit – z ELSA Ukraine oraz z ELSA Tübingen
 • UNICEF na Gwiazdkę
 • Konferencja: „Rodzina – instytucja, czy więzy krwi?”
 • ELSA DAY