Informacje (nasze projekty)

.

 

konfa

„Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole oraz Koło Naukowe Medycyny Sądowej WPiA UO serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”.

Celem konferencji jest próba poruszenia prawno-kryminalistycznych aspektów cyberprzestępczości oraz badań urządzeń teleinformatycznych, a także zwrócenie uwagi środowisk prawniczych na ww. problematykę na gruncie postępowania karnego.

Konferencja odbędzie się 19 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali. 5.18 o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym (wygłoszenie referatu) powinny w terminie do 9 marca br. przesłać na adres e-mail: knms@uni.opole.pl temat wystąpienia wraz z abstraktem oraz podaniem swojego imienia, nazwiska oraz uczelni i wydziału.

Wymogi dotyczące zgłaszania abstraktów:

1. Nazwa pliku powinna zostać zapisana wg wzoru: „ABSTRAKT.NAZWISKO.SKRÓT UCZELNI” np. „ABSTRAKT.Kowalski.UO” ABSTRAKT.
2. Pliki prosimy nadsyłać w formacie Microsoft Word (.docx lub .doc).
3. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 2 stron zatytułowanych: ABSTRAKT, imię i nazwisko autora, nazwa uczelni i wydziału oraz tytuł referatu.
4. Sposób sformatowania tekstu: font Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 1,5 cm, wyjustowany.
5. Abstrakt winien posiadać formę tekstu ciągłego bez stosowania przypisów.

Informacja nt. zakwalifikowania referatu będzie rozsyłana w terminie do 12 marca br.
W przypadku braku możliwości przyjazdu do Opola w terminie konferencji, istnieje możliwość odczytu referatu przez inną osobę.

Udział czynny oraz bierny w konferencji jest bezpłatny.

.
4

Zachęcamy do wzięcia udziału w pracach międzynarodowej grupy badawczej dotyczącej praw socjalnych (Legal Research Group on Social Rights) współorganizowanej przez ELSA International oraz Radę Europy.

Tym razem przedmiotem naszych zainteresowań jest Europejska Karta Społeczna (EKS) oraz jej implementacja w ustawodawstwie krajowym. Zadaniem krajowych badaczy prawa socjalnego będzie przygotowanie obszernego raportu dt. wpływu EKS na polski porządek prawny. Przygotowana przez nas publikacja stanie się integralną częścią międzynarodowej publikacji wydanej przez Radę Europy oraz podstawą do zorganizowanej przez ELSA International międzynarodowej konferencji.

Korzyści uczestnictwa w grupie badawczej:

– raport będzie częścią międzynarodowego raportu stworzonego przez pozostałe Grupy Narodowe oraz opublikowany przez Radę Europy; współpraca będzie potwierdzona certyfikatem
– udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez ELSA International i Radę Europy podsumowującej działanie grup badawczych (listopad 2015)
– możliwość wystąpienia podczas konferencji prawa pracy organizowanej przez Zarząd Krajowy
– możliwość napisania artykułu o prawie socjalnym do wiosennej edycji INDEXu
– przygotowanie i przeprowadzenie krótkiego warsztatu podczas wiosennego OSW/WZD
– najciekawiej opracowane zagadnienie raportu zostanie opublikowane w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland
– przygotowana przez nas publikacja będzie rozesłana do Partnerów i Sponsorów ELSA oraz niektórych wydziałów prawa
– poszerzenie wiedzy nt prawa pracy i polityki socjalnej
– spotkania z praktykami prawa pracy (pomysł w wstępnej fazie realizacji)

Więcej informacji na stronie http://elsa.org/page/socialrights (łącznie z poprzednimi raportami w ramach Legal Research Group)

Termin na wysyłanie zgłoszeń upływa 23 grudnia 2014 r.

.


The European Human Rights Moot Court Competition
to konkurs organizowany przez ELSA przy współpracy z Radą Europy. Jest to symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu odnośnie naruszeń Konwencji Europejskiej.

Zadaniem zespołów (2-4 osobowych) biorących udział w Moot Courcie jestzbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenie pism dla obu stron postępowania.Na postawie przygotowanych pism, 16 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny w konkursie jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

HRMCC to jedyny europejski Moot Court dotyczący praw człowieka, który organizowany jest po angielsku. Udział w nim, nie tylko pozwala sprawdzić stan umiejętności językowych, lecz również poszerzyć wiedzę na temat praw człowieka.

Runda Narodowa organizowana w Warszawie ma na celu stworzenie możliwości dla drużyn z Polski do sprawdzenia swoich umiejętności oratorskich i lepszego przygotowania do Europejskiego Finału oraz szansa dla tych, którzy się do niego nie dostaną na wzięcie udziału w etapie ustnym. Drużyny reprezentować będą obie strony sporu przed Panelem Sędziowskim składającym się z polskich ekspertów w zakresie praw człowieka. Całe wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim.

Patronem Rundy Narodowej HRMCC został Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajeski.

Termin zapisów upływa 3 listopada, na złożenie obu pism uczestnicy mają czas do 23 listopada.

Więcej informacji odnośnie HRMCC: http://humanrightsmoot.elsa.org

Więcej informacji odnośnie Rundy Narodowej HRMCC: http://elsa.org.pl/dzialalnosc/konkursy/european-human-rights-moot-court-competition/

.

Już po raz trzeci Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów i Euroavia Rzeszów serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie na Wystąpienie podczas „Air law and technology” III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii!

Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów prawa do dwóch lat po ukończeniu studiów.

Główne zadanie dla uczestników to przygotowanie referatu na jeden z przedstawionych przez organizatorów tematów. Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas „Air law and technology” III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii oraz zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wystąpień i wysyłania zgłoszeń na adres:zapisy@rzeszow.elsa.org.pl. Termin upływa 22 marca 2015 r.

Więcej informacji na stronie: www.konferencja-lotnicza.pl/konkurs/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

.

1Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2015 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 4-5 marca 2015 r.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: http://mistrzowie.elsa.org.pl tudzież fanpage’uhttps://www.facebook.com/mistrzowiemediacji.

.

Ogólnopolski Konkurs Na Glosę Do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odbędzie się już po raz osiemnasty stawia przed uczestnikami tylko jedno, lecz za to wymagające zadanie: napisanie glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Rywalizacja składa się z dwóch etapów.

Eliminacje polegają na napisaniu glosy do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Orzeczenia do wyboru są wcześniej publikowane na oficjalnej stronie konkursu. Do następnej fazy konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie rywalizacji, będącym jednocześnie jej finałem, jury spośród finalistów wybiera autora najlepszej glosy.

 

Uroczysta gala wieńcząca konkurs, podczas której ma miejsce wręczenie nagród laureatom odbywa się co roku w innym spośród 16 miast w Polsce, w których działają Grupy Lokalne ELSA Poland. W tym roku odbędzie się w Łodzi 6 marca 2015 roku.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa.

.

Rusza druga edycja prestiżowego konkursu! Włóż energię w swoją przyszłość! Zostań Finalistą ogólnopolskiego konkursu i wygraj ciekawe nagrody!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań ma zaszczyt zaprezentować II Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią”! Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów do 27. roku życia, którzy interesują się prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Wystarczy napisać esej na jeden ze wskazanych przez Radę Naukową tematów, dołączyć do niego ilustracje i przesłać na adres: konkurs.energia@elsa.org.pl do dnia 27 lutego 2015 r. 5 osób, których esej został najlepiej oceniony przez Radę Naukową weźmie udział w drugim etapie konkursu. Gala Finałowa odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. w Poznaniu.

Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w charakterze widowni w drugim etapie konkursu, podczas którego, w ramach Konferencji Laureatów, Finaliści wygłoszą swoje prelekcje. Oprócz tego, w trakcie Gali Finałowej, uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę w Quizie, odpowiadając na pytania testowe. Również publiczność będzie miała okazję przetestować znajomość regulacji prawnych odnoszących się do rynku energetycznego i ochrony środowiska.

Na Zwycięzcę Konkursu czekają miesięczne, płatne praktyki w Kancelarii CMS Polska (dawniej CMS CameronMcKenna) w Warszawie. Pozostali Finaliści również będą mieli możliwość odbycia praktyk w renomowanych kancelariach w Warszawie i Poznaniu. Gwarantujemy każdemu z Finalistów możliwość publikacji eseju na Portalu CIRE.pl oraz nagrody pieniężne.

Już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Facebook

Zapoznajcie się z regulaminem, harmonogramem, tematami prac i sprawdźcie, jakie nagrody na Was czekają!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole we współpracy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland.

Tematyka prac: Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe.

Termin nadsyłania prac: 28.02.2015r.!

W konkursie mogą brać udział:
– studenci WPiA UO,
– doktoranci WPiA UO,
– absolwenci WPiA UO, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów do dwóch lat przed upływem terminu na przesyłanie zgłoszeń.

Wymagania redakcyjne artykułów:
1) objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami i przypisami,
2) przypisy dolne,
3) czcionka Times New Roman,
4) rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
5) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,

Artykuł powinien zawierać odniesienia do literatury naukowej lub orzeczeń sądowych.
Artykuł należy przesłać pocztą elektroniczną w formacie pdf oraz .doc .docx lub .rtf.
Dopuszczalne są artykuły współautorskie.

Artykuły wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres: artykul@opole.elsa.org.pl

Nadesłane artykuły są oceniane przez Jury, które wyłoni najlepszy artykuł spośród nadesłanych na konkurs. Zwycięska praca zostanie opublikowana w Przeglądzie Prawniczym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz w Przeglądzie Prawa Wyznaniowego.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania z poniższych linków:
Regulamin: http://www.speedyshare.com/nMQ8y/Regulamin-konkursu.pdf
Formularz: http://www.speedyshare.com/SuHWU/formularz-zgloszeniowy.doc

Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w konkursie!

.
Jest to najbardziej rozpoznawalny projekt ELSA Poland organizowany każdego roku. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Wydarzenie rozpoczynie się 17 listopada i potrwa przez trzy dni, do 19 listopada. Przez ten czas odbędą się liczne prelekcje, spotkania oraz wyjścia do placówek, które znacznie przybliżą studentom środowisko prawnicze i jemu pokrewne. Uczestnicy będą mieli okazję wejść na sale sądową, aby przyjrzeć się z bliska określonej rozprawie, zwiedzając przy tym całą instytucję, jak i  skorzystać z wyjazdu do zakładu karnego w Strzelcach Opolskich. Poza tym, na zainteresowanych czekać będą przedstawiciele zawodów prawniczych oraz szkoleniowcy, którzy z ochotą przekażą im swoją wiedzę.

Agenda

Poniedziałek
13.00 – 14.30 Otwarta debata z policjantem
14.45 – 16.15 Psychologia kłamstwa w kontekście zeznań świadków

Wtorek
8.00 Wyjazd do Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich
9.00 Wyjście do Sądu Okręgowego w Opolu;
9.30 Rozprawa w SO + spotkanie z sędzią
11:00 Zwiedzanie Sądu Okręgowego w Opolu
14:00 – 15:30 Adam Grzesik, jak budować własną markę – szkolenie z zakresu personal branding

Środa
9:00 – 10.30 empikschool – warsztaty z tłumaczenia pism sądowych i procesowych
10.30 – 12:00 Komunikacja i mowa ciała – szkolenie
12.00 – 13.00 Aplikant adwokacki vs aplikant radcowski
13.30 – 14.30 Spotkanie z prof. UO Pawłem Sobczykiem, radcą prawnym Trybunału Konstytucyjnego pod hasłem ,,TK od kuchni”

PAF 16:00 ,,OPOLE ŻĄDA DOSTĘPU DO MORZA”! FILM KAPITAN PHILLIPS ORAZ DEBATA Z OFICEREM NAWIGACYJNYM STATKU MORSKIEGO W KONTEKŚCIE NEGOCJACJI!

.

 

Praktyki ELSA Opole

Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich STEP (ang. Student Trainee
Exchange Programme) jest jednym z wiodących i kluczowych przedsięwzięć
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Celem programu jest
podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników oraz kształtowanie światopoglądów
otwartych na współpracę międzynarodową. Projekt polega na organizacji praktyki dla
praktykanta z kraju członkowskiego.

Każdy członek sekcji STEP, dzięki szkoleniom uczy się jak profesjonalnie przeprowadzić
rozmowę z potencjalnym pracodawcą, lub klientem. Każdy członek ELSA , jak i każdy
student prawa, administracji może aplikować na praktykę, która odpowiada jego
kwalifikacją.

Członkowie STEPu prowadzą kontakt z kancelarią, czy daną jednostką
organizacji publicznej. Przeprowadzają wstępną rekrutację, zajmują się organizacją
praktyk. Wszystko odbywa się według kryteriów i oczekiwań kancelarii. Ponadto
umieszczamy ogłoszenie o możliwości aplikacji na daną praktykę na portalu
praktykiprawnicze.pl który miesięcznie odwiedzany jest przez 25 tyś osób. Jest to bardzo
dobra reklama dla kancelarii i innych instytucji. Każdy członek ELSA , jak i każdy student
prawa, administracji może aplikować na praktykę, która odpowiada jego kwalifikacją.

W STEPie zajmujemy się również organizacją projektu Ogólnopolskie Dni Praktyk
Prawniczych. Jest to trzy dniowy projekt, który ma pokazać studentom, jakie możliwości
daje im studiowanie prawa i w jakim zawodzie mogą się odnaleźć. Na ODPP składają się
warsztaty, szkolenia oraz wykłady z różnych dziedzin – głównie prawa, ale nie tylko.
Podczas tego projektu przeprowadzane są również profesjonalne szkolenia, które
umożliwiają studentom zyskać dodatkowe umiejętności, których często nie mają
możliwości nabyć w toku studiów. Wydarzenie skupia się na merytorycznym aspekcie
pracy prawnika, ma na celu pogłębienie wiedzy uczestników oraz przygotowanie do pracy
w zawodzie . W ubiegłym roku warsztaty poprowadzili dla nas aplikanci aplikacji ogólnej,
adwokackiej i notarialnej. Młodzi adepci prawa uczyli się jak pisać pisma procesowe z
zakresu postępowania administracyjnego, które przysparzają nie lada problemów. Odbył
się również certyfikowany warsztat pt. „Klauzula obejścia prawa podatkowego”
przeprowadzony przez firmę KPMG, która jest Sponsorem Strategicznym ELSA Poland.
Gościliśmy również profesjonalnego Trenera Sukcesu Adama Grzesika, który pokazał nam
w jaki sposób powinno się prawidłowo budować relacje z klientem.

Newsletter

@

Pliki do pobrania

 

Responsive image
Responsive image

Zobacz wyniki badań rynku Studenci Prawa w Polsce od 2006 roku.

 

ELSA w Twoim mieście

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole.
Wszystkie prawa zastrzeżone.