IV Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych

pms_bigwp-image-785

 

IV Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych
 
„Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej
a bezpieczeństwo obrotu finansowego”

 

Projekt porusza tematykę innowacyjnych instrumentów służących do zbierania informacji i wywiadu gospodarczego, nowych technologii wpływających na bezpieczeństwo obrotu finansowego, kryptowalut oraz metod zabezpieczania interesów wspólników spółek prawa handlowego. Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć ryzyko związane ze współpracą z kontrahentem oraz jak zgromadzić materiał dowodowy w sprawie przestępstwa gospodarczego. Postaramy się też poruszyć tematykę nowych sposobów walki z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, które uderzają w osoby starsze.

Celem projektu jest zbadanie obszaru związanego z prawem i bezpieczeństwem będącego poza mainstreamem aktualnych prac naukowych, ocena wpływu omawianych zagadnień na bezpieczeństwo obrotu finansowego oraz uwrażliwienie uczestników na przedstawione problemy poprzez wypracowanie w ich postępowaniu odpowiednich systemów obronnych.

IV Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych, organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole we współpracy z doktorantami Uniwersytetu Opolskiego i Stowarzyszeniem Prawa Finansowego „Aureus”, odbędą się w dniach 8-10 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Ważnym wydarzeniem organizowanym w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych jest ogólnopolska konferencja naukowa, która odbędzie się 8 maja 2017 r., oscylująca wokół trudnego pod kątem praktycznym tematu wyzwań w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i bezpieczeństwa obrotu finansowego. Konferencja adresowana jest do:

– studentów,
– absolwentów i doktorantów kierunków związanych z prawem, ekonomią, zarządzaniem i naukami o bezpieczeństwie,
– kadry naukowej uczelni wyższych,
– prawników i aplikantów zawodów prawniczych,
– wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia z zakresu: instrumentów ochrony interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów; mediów społecznościowych w bezpieczeństwie obrotu finansowego; bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej; nowych metod w wykrywaniu przestępczości gospodarczej, finansowej lub celnej; kryptowalut w przestępczości gospodarczej; wyzwań prawno-dowodowych w związku z wykrytym przestępstwem gospodarczym; przestępstwa działania na szkodę spółki; zmieniającego się modelu przestępczości i wyzwań przed judykaturą; ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa obrotu finansowego.

W ramach konferencji zaplanowano panel ekspercki, na którym zostaną zaprezentowane referaty specjalistów w wyżej wymienionych dziedzinach. Kolejne części konferencji to czas przeznaczony dla doktorantów i studentów, którzy będą mieli okazję przedstawić nadesłane wcześniej artykuły. Wśród wszystkich zaprezentowanych prac organizatorzy wyłonią i nagrodzą najlepsze z nich – zarówno pod kątem merytorycznym jak i samej prelekcji. Konferencja i wygłoszone w jej ramach referaty będą nagrywane i dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców w systemie elektronicznym, co spowoduje łatwiejszy dostęp do prezentowanych treści. Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w Studenckich Prawniczych Zeszytach Naukowych wydawanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W dniach 9-10 maja 2017 r. zorganizowane zostaną zajęcia warsztatowe, które przeprowadzą doktoranci, radcowie prawni i adwokaci oraz aplikanci tych zawodów, będący specjalistami w dziedzinie prawa gospodarczego, finansowego i karnego. Efektem końcowym warsztatów ma być wypracowanie u uczestników odpowiedniej umiejętności obrony przed przestępcami z obszarów obrotu finansowego, jak i uwrażliwienie ich na dostrzeganie nowych zagrożeń.

Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl. Wypełniając formularz, należy wskazać uczestnictwo bierne lub czynne w konferencji oraz deklarowaną liczbę nadsyłanych artykułów. Wymogi edytorskie dostępne są pod adresem:
www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf

Tematy i szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zostaną podane w późniejszym terminie, a zapisy uruchomiane w oddzielnej rejestracji.

Zapraszamy!